תנאי שימוש

ברוכים הבאים לאתר רשת חינוך עתיד. להלן תנאי השימוש באתר זה:

תנאי שימוש

בגלישה או שימוש באתר, הנך מסכים לתנאי הסכם שימוש זה. המידע בשירות מקוון זה ברשת האינטרנט  (להלן -"השירות") ניתן על-ידי רשת חינוך עתיד (להלן – "רשת עתיד"), והוא ניתן בכפוף לתנאים המפורטים בהמשך.

המונח "משתמש" להלן משמעו כל אדם אשר יוצר קשר או מתקשר עם השירות. השימוש באתר כפוף להצהרות או תנאים נוספים שעשויים להופיע באתר ורשת עתיד תהא רשאית להפסיק את שימוש המשתמש באתר אם לא יעמוד במי מתנאי הסכם זה.

תנאי השימוש באתר מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, והם מתייחסים, כמובן, גם לנשים.

בתנאים אלה, המונח "תוכן", או "תכנים" כולל מידע מכל מין וסוג, לרבות כל תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי (audio-visual), או כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, צילום, איור, הנפשה (animation), תרשים, דמות, הדמיה, דגימה (sample), סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי; כל תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, תסדיר (format), פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית (icon).

זכויות יוצרים

מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר, ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב,  קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הינן של רשת עתיד ו/או חברת תיק-תק בלבד. אין להעתיק, להפיץ, לצטט, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן הנ"ל בלא קבלת הסכמת רשת עתיד לכך, בכתב ומראש.

סימני המסחר באתר הינם קניינה של רשת עתיד בלבד – או, במידה שפורסמו מטעמם של מפרסמים, קניינם של מפרסמים אלה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתם, בכתב ומראש.

המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט. אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.

פניות לרשת עתיד

בכל שאלה אודות שירות זה, ושאלות נוספות הנוגעות לתחום פעילות רשת עתיד, ניתן לפנות ישירות באמצעות טופס "צור קשר" באתר זה.

אחריות

השירות מוצע לציבור הרחב כפי שהוא.
רשת עתיד לא תישא באחריות להתאמת השירות לצורכי המשתמש. כמו כן, לא תישא באחריות לטעויות ו/או לשגיאות בחומר המוצג בשירות. רשת עתיד  לא תישא באחריות לשינויים שנעשו בחומר המוצג בשירות על ידי המשתמש או על ידי כל צד ג'.

המידע והייעוץ הניתנים באתר זה אינם יכולים לשמש כבסיס לכל הליך משפטי ו/או אחר.

רשת עתיד לא תישא באחריות לכל נזק שנגרם למשתמש ו/או לכל צד ג' כתוצאה ישירה או עקיפה מן השימוש בשירות, לרבות נזק שנגרם עקב השימוש ביישומי תוכנה שהורדו ישירות באמצעות השירות או הופעלו כתוצאה מהשימוש בשירות, לרבות יישומי אינטרנט.

המשתמש בלבד ישא באחריות לאופן שבו הוא עושה שימוש בשירות.

לעניין סעיף זה, "רשת עתיד" משמע, לרבות עובדיו ונציגיו.

קישורים 

בשירות זה נמצאים קישורים (links) לאתרים אחרים. ההוראות שלהלן תחולנה על השימוש בקישורים אלו, ואין בהן כדי לגרוע משאר הוראות תנאי השימוש. הקישורים נועדים לנוחיות המשתמש בלבד. לעניין קישורים לאתרים חיצונים שאינם שייכים לעתיד כרמיאל (להלן: "אתרי צד ג") אם לא צוין אחרת באתר זה, אין בין עתיד כרמיאל לבין בעלי אתרי צד ג' יחסים משפטיים או מסחריים, ואין לעתיד כרמיאל כל שליטה או זכות בחומר הנמצא באתרים אלו.

אין רשת עתיד  אחראית לתוכן החומר הנמצא באתרי צד ג.

אין לפרש קישורים לאתרי צד ג' כמתן גושפנקה, אישור, המלצה או העדפה על ידיעת רשת עתיד  לאותם האתרים המקושרים, לרבות למסמכים וכל חומר אחר הנמצאים בהם, למפעילי האתרים או למוצרים המוצגים בהם.

בעת הכללת כל קישור בשירות זה, נמצא שהמידע באתר המקושר הינו מתאים למטרות השירות, וכי הקישור עצמו הינו תקין. ואולם, יתכן שבמהלך הזמן, חלו שינויים באתר המקושר. אם המשתמש סבור שאין האתר או החומר המקושר מתאימים, או אם נמצא כי הקישור אינו תקין, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר. כמו כן, אם המשתמש סבור שיש אתר נוסף שרלוונטי לנושא שירות זה, הוא מתבקש להודיע על כך למנהל האתר.

שינויים באתר

לרשת עתיד עומדת הזכות לערוך שיפורים או שינויים במידע, תוכן, שירותים, ומוצרים באתר או לסיים את פעילותו, בכל זמן ללא הודעה מראש.

רשת עתיד עשויה לשנות הסכם זה בכל זמן, והשינויים יכנסו לתוקפם מרגע פרסומם.
לכן, הנך מסכים לשוב ולבחון הסכם זה באופן קבוע, והמשך השימוש באתר מותנה בהסכמתך לנוסח ההסכם המתוקן.

פרסומים רשמיים של רשת עתיד

במידה ותתגלה סתירה או אי-התאמה בין חומר המתפרסם בשירות לבין חומר המופיע בפרסומים הרשמיים בכתב של רשת עתיד, רק החומר בפרסומים הרשמיים כאמור ייחשב כנכון.

שימוש במידע

רשת עתיד מצהירה כי במידה וייאסף מידע מגולשים, באמצעות אתר זה או באמצעות פרסומים אחרים של הרשת, רשתות חברתיות וכד', מידע זה ישמש רק לצורך לשמו נאסף ועליו הוצהר בטרם איסוף המידע. רשת עתיד לא תשתמש במידע זה לצרכים אחרים ולא תעבירו לצדדים שלישיים ללא הסכמת המשתמש. 

שונות

על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה והשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור ירושלים.

אזהרה: המידע הנמסר באתר אינטרנט זה הינו מידע כללי ואינפורמטיבי בלבד, ויכול לשמש כמקור מידע לגולשים באתר בלבד. אין להציג מידע זה ו/או תשובות הניתנות במסגרת אתר אינטרנט זה, בפני כל גוף או גורם חיצוני ואין להסתמך עליהם לכל צורך אחר.

השימוש באתר מותנה בהסכמה של המשתמש לכל התנאים המפורטים לעיל ולהלן. בהעדר הודעה מפורשת ובכתב על אי הסכמה לתנאים אלה, המשתמש יראה כמי שהסכים לכל התנאים כאמור והתחייב לפעול לפיהם.

קראתי את התקנון, הבנתי אותו ואת תנאיו, אני מסכים להם ומודע לכך שאחריות בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או ספקי המידע ו/או מי מהם ו/או מטעמם כפופה לתנאי תקנון זה.